Дипломна работа върху египетския лешояд [ 2009-04-28 01:35:47 ]

Дипломна работа за поведението на египетския лешояд разработва студентът по Екология от Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” Владимир Добрев. Той е дългогодишен член и доброволец на БДЗП, по настоящем в III курс и за втора година работи по дипломна работа върху поведението на египетския лешояд в предгнездовия период.
Целите на изследването са: 1) принос към изясняването на първопричините, водещи до незагнездване на част от двойките; 2) изследване влиянието на междувидовата конкуренция с гарван, белоглав лешояд и сокол скитник върху избора на гнездово място и продуктивността на наблюдаваните двойки; 3) принос към слабо изследваното поведение на вида в периода преди загнездване;
Методиката включва целодневни наблюдения на четири двойки в Източни Родопи и сравняване на поведението им преди замътване. До момента са събрани голям обем ценни и нови данни за поведенческите прояви на птиците. Натрупана е информация за слабо изследвани страни от поведението, като поведение за избор на гнездова ниша, териториален маркиращ и брачен полет, брачно поведение, гнездостроеж, междувидови взаимоотношения с други хищни птици и гарван, места за нощуване и др.
Работата върви успоредно с редовния мониторинг и другите дейности по изследване и опазване на вида и ще има важно бъдещо приложение за опазването на този световно застрашен вид. Досегашното успешно провеждане на дейностите по дипломната е резултат на отличната екипна работа на БДЗП в изследването и опазването на египетския лешояд. Благодарности на доброволците от Хасково, Момчилград, Свиленград и София.
Разработването на дипломната работа е финансирано със средства от чуждестранни дарения за опазването на египетския лешояд към БДЗП, с помощта на програмата за финансиране на студентски дипломни работи на Българска Фондация Биоразнообразие, както и с лични средства.
БДЗП помага и въвлича в дейностите си силно мотивирани студенти, на които предстои избор на тема за дипломна работа, както и нейното разработване и защита. Ако и вие сте сред тях, свържете се с нас!