[ 2010-04-16 13:15:23 ]

Египетският лешояд в Турция.

Vulture in Africa

Египетският лешояд намалява значително в голяма част от ареала на разпространение. От екологията знаем, че изчезването на даден вид е най-осезаемо и бързо протичащо в периферията на разпространението на вида. Турция все още е една от страните с най-многобройна популация на египетски лешояд в света, оценена между 1500 и 3000 двойки. Опазването на българската популация, зависи в значителна степен от състоянието на вида в МалаАзия.

От друга страна всяка отделна популация има свои специфични лимитиращи фактори, чието добро познаване е ключово за успешното планиране и изпълнение на дейностите по опазване. Поради тази причина през 2009 г. Doga Dernegi - партньорът на BirdLife в Турция, започна теренна работа по мониторинг и изследване на плътна популация на египетски лешояд западно от Анкара. От 2 до 11 април, в периода преди загнездване, експерти от БДЗП помогнаха на колегите в Турция за първоначално откриване на двойките и установяване на гнездовите им скали в район с площ от около 2000 км². От турска страна участва Бильгеджан Сен, от университета Хачетепе в Анкара. За шест теренни дни бяха установени минимум 52 гнездови територии, от които 49 заети от двойки. Значителен брой двойки вероятно останаха неоткрити и оценяваме числеността на вида в района на 70-90 двойки. Установената гъстота между двойките, беше изключително висока, сред най-високата установена в Европа. Често бяха наблюдавани двойки заели гнездови скали само на около километър една от друга и въпреки това много рядко бяха наблюдавани обичайните за ареала на Балканите териториални конфликти между съседните двойки. Голямата гъстота и слабо изразената териториалност, вероятно се дължат главно на изобилната хранителна база и наличието в целия район на множество подходящи гнездови скали. Обилната храна за лешоядите в района е резултат от добре запазеното екстензивно пасищно животновъдство (стотици кошари отдалечени от населените места със над сто домашни животни във всяка една) и функциониращото общинско сметище, където се изхвърлят голямо количество органични отпадъци (наблюдавани до 120 египетски лешояда хранещи се на сметището).
Поради високата атрактивност на района за вида, той не може да бъде добър индикатор за състоянието на египетския лешояд в Турция, поради привличането за гнездене на птици от отдалечени райони и запазване на постоянна численост. Подобно място за египетския лешояд в България е районът около Маджарово, където видът остава стабилен въпреки намалението на нацоналната популация почти наполовина в последните 7 години. За съжаление такива места могат и много лесно да се превърнат в екологични капани и това ги прави ключови за опазването на вида. Периодично случващи се отравяния и влошавания на здравословното състояние на птиците след поглъщане на замърсена храна на сметището, е възможно да движат процеса на изчезване в радиус от няколко стотин километра около Анкара. Видът бележи голямо намаление в западната половина на Турция, но причините за намаляването на вида не са известни/изяснени.Твърде вероятно е както и в България, намалението да се дължи в значителна степен и на повишена смъртост по миграционния път и в местата за зимуване в Африка.
Освен египетските лешояди бяха открити още над сто гнездови територии на други скалогнездещи видове, сред които брадат лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, сокол скитник, черен щъркел и др.
Изказваме благодарности на колегите от Doga Dernegi и на Жозе Таварес и Марк Дей от RSPB.


Тонове   яйца, които угощаваха по 30 египетски лешояда на куп, два пъти повече   гарвани и една сива чапла Гнездо   на египетски лешояд зад кошара Комбинация, която вече е загубена за България
Тонове яйца, които угощаваха по 30 египетски лешояда на куп, два пъти повече гарвани и една сива чапла Гнездо на египетски лешояд зад кошара Комбинация, която вече е загубена за България
Съседи отдалечена от населени места, кошара за екстензивно животновъдство
Съседи отдалечена от населени места, кошара за екстензивно животновъдство
Язовира Саръяр-част от изследвания район Мястото   за хранене: обилен избор и дебнещи заплахи в храната
Язовира Саръяр-част от изследвания район Мястото за хранене: обилен избор и дебнещи заплахи в храната